Privacybeleid

1. Wie zijn we? Uw gegevens worden verwerkt door Itinera, met maatschappelijke zetel te Pater Verbiststraat 48. 2610 Antwerpen, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0465.288.313. Itinera verleent een ruim aanbod aan diensten die te maken hebben met competentiescreening, -ontdekking en -ontwikkeling. Deze kern vind je terug in onze coachings, outplacementbegeleidingen, trainings, loopbaanbegeleidingen, workshops en development centers. Indien u bijkomende vragen heeft en/of meer informatie wenst, kan u ons steeds contacteren op het e-mailadres info@itinera-talentcoaching.be.

2. Wat zijn persoonsgegevens?

2.1. De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als volgt:
“alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”  Indien deze Privacy Policy naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie uit de Verordening.

2.2. Onder verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens wordt verstaan:
Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Itinera verwerkt geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Itinera verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de professionele diensten van Itinera, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Itinera verstrekt. Itinera kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

3.1 Gegevens die wij rechtstreeks verzamelen:
Uw contactgegevens: uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, ….
  •  Uw identificatiegegevens: rijksregisternummer, …;
  •  CV + motivatiebrieven : gegevens met betrekking tot uw opleiding en vorming, gegevens met betrekking tot uw beroep;
  •  Evaluatieformulieren;
  •  Aan leveranciers en onderaannemers kunnen bankgegevens gevraagd worden;

3.2 Publieke gegevens:
Itinera verwerkt soms publieke gegevens: dit zijn gegevens die u bijvoorbeeld zelf publiek gemaakt heeft op uw website of informatie die algemeen bekend is gemaakt op vb. Graydon, het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen, … .

3.3 Wanneer u onze website bezoekt:
Bepaalde gegevens worden verzameld op basis van cookies die worden geplaatst. Hiervoor verwijzen wij u graag naar de cookieverklaring van Itinera.

4. Waarom worden uw gegevens verwerkt (juridische grondslag).
 De grondslag voor het verzamelen en verwerken van uw gegevens in het kader van de professionele diensten die Itinera aanbiedt, is :

  • noodzakelijk voor “de uitvoering van de overeenkomst”;
  • noodzakelijk om te voldoen aan een “wettelijke verplichting”;
  • noodzakelijk voor “het behartigen van de berechtvaardigde belangen”. Tijdens een loopbaan- of outplacementbegeleiding kunnen volgende documenten opgemaakt worden: een CV, motivatiebrief, evaluatieformulieren en testresultaten. De informatie hiervan wordt verwerkt met als rechtsgrond uw “voorafgaande toestemming”, het nakomen van een “wettelijke verplichting” en het “behartigen van de gerechtvaardigde belangen”. Indien gegevens verzamelt en verwerkt worden van contactpersonen (vb. leveranciers en onderaannemers) waarmee Itinera een contract heeft gesloten om bepaalde diensten uit te voeren is dit “noodzakelijk voor de uitvoering van de contractuele overeenkomst”. Wanneer Itinera u contacteert in het kader van prospectie, beroepen wij ons op de precontractuele maatregelen die nodig zijn voor het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst. Wanneer u ons een visitekaartje overhandigt of wanneer u ons zelf contacteert om gebruik te maken van één van onze diensten zullen persoonsgegevens bewaard worden op basis van het “gerechtvaardigd belang”. Wanneer persoonsgegevens voor andere doeleinden worden gebruikt, zal hiervoor vooraf uw expliciete toestemming gevraagd worden.

4.1 Uitdrukkelijke toestemming:
De betrokkene heeft bewust toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden (art.6.1a AVG).

4.2 Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst:
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (art.6.1b AVG).

4.3 Wettelijke verplichting:
De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust (art.6.1c AVG).

4.4 Gerechtvaardigd belang:
De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is (art.6.1f AVG)

5. Welke persoonsgegevens worden gedeeld met anderen
Itinera medewerkers zullen uw persoonsgegevens kunnen consulteren en verwerken enkel en alleen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun functie. Itinera verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Sommige derden verwerken in opdracht van onze organisatie persoonsgegevens om een bepaalde taak uit te voeren. Wij sluiten met al deze organisaties, die handelen als verwerkers, verwerkingsovereenkomsten en stellen alles in het werk opdat zij uw persoonsgegevens op voldoende wijze zouden beveiligen. Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, noch verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden. Uw dossier kan ook worden overgemaakt aan auditkantoren voor het uitvoeren van een audit in het kader van het verkrijgen/behouden van kwaliteitslabels en wettelijke verplichtingen. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moeten onthullen.

6. Uw uitdrukkelijke toestemming voor marketinggerelateerde communicatie
Wij kunnen uw persoonlijke of bedrijfsgebonden informatie gebruiken om u marketinggerelateerde correspondentie (inclusief e-mails) te sturen over trends binnen de arbeidsmarkt, de opleidingswereld en itinera-events. Dit gebeurt in overeenstemming met uw e-mailvoorkeuren. We delen geen persoonlijke of bedrijfsgebonden informatie met derden ten behoeve van hun eigen marketingdoeleinden. Als u geen marketinggerelateerde correspondentie van Itinera wenst te ontvangen, kunt u uw emailvoorkeuren aanpassen in uw profiel of op ‘Uitschrijven’ klikken.

7. Hoe lang bewaart Itinera uw gegevens ? Uw persoonsgegevens worden door Itinera bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals omschreven in punt 4 te verwezenlijken. Uw persoonsgegevens worden max. 10 jaar bijgehouden na het intern afsluiten van uw dossier. Indien u expliciet hebt aangegeven dat wij uw gegevens langer in onze database mogen behouden, zullen wij dit uiteraard aanpassen. Uiteraard bewaren wij uw persoonsgegevens conform de wettelijk verplichte termijnen alsook de geldende verjaringstermijnen.

8. Welke rechten kunt u als betrokkene uitoefenen

8.1   Recht op toegang en inzage:
U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken. Itinera zal u een zo volledig mogelijk overzicht bieden van de persoonsgegevens die over u worden bijgehouden.

8.2 Recht op verbetering, verwijdering en beperking:
U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast hebt u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U kunt zich niet verzetten tegen het verwerken van persoonsgegevens die wij op basis van de wet van u dienen bij te houden en te verwerken. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verwerkt worden op onrechtmatige basis, dan kan u vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

8.3 Recht van verzet:
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

8.4 Recht van gegevensoverdracht:
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen. De GDPR voorziet echter een aantal beperkingen op dit recht zodat geval per geval zal moeten uitgezocht worden.

8.5 Recht van intrekking van de toestemming
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken. Itinera zal dan al uw persoonsgegevens verwijderen.

8.6 Automatische beslissingen en profiling
Itinera maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, waaronder profiling, waaraan rechts- of gelijkaardige gevolgen verbonden zijn.

8.7 Uitoefening van uw rechten
U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@itinera-talentcoaching.be

8.8 Klachten
Itinera stelt alles in het werk om uw privacy te respecteren. Uiteraard valt het nooit uit te sluiten dat één en ander verbeterd kan worden. Wij vragen u vriendelijk om eventuele opmerkingen en/of klachten aan ons te melden via info@itinera-talentcoaching.be of op het adres De Keyserlei 58/60 bus 19, 2018 Antwerpen, België. Wij verzoeken u om uzelf hierbij voldoende te identificeren. Indien u meent dat wij uw klacht niet afdoende hebben behandeld, melden wij u dat u ook steeds het recht heeft om contact op te nemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacycommissie) en in voorkomend geval klacht in te dienen, zo u zich in uw rechten geschonden acht.

9. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Itinera neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgt Itinera ervoor dat alle informatie op een veilige plaats wordt opgeslagen om erop toe te zien dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Daarnaast ziet Itinera er op toe dat zijn medewerkers voldoende geïnformeerd worden over de nieuwe regels inzake de bescherming van uw persoonsgegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Itinera verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via

info@itinera-talentcoaching.be of via tel.: 03-218.10.70

10. Wijzigingen Itinera behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.