Algemene voorwaarden

1. Algemeen

De onderhavige algemene voorwaarden zijn opgesteld in het kader van de activiteiten van Itinera BV, met maatschappelijke zetel, Pater Verbiststraat 48, 2610 Antwerpen bestaande uit: opleidingen, coachings, loopbaanbegeleiding, outplacement, assessment en development centers, HR-Consulting, korte termijnverhuur van vergaderzalen en het maken van een offerte nav het aanbieden van één van de vermelde activiteiten. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

2. Definities

Opdrachtgever: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt v/d diensten van de dienstverlener. Dienstverlener: Itinera bvba levert diensten op het vlak van opleidingen en coachings, loopbaanbegeleiding en outplacement, assessment en development centers, HR-Consulting, korte termijnverhuur van vergaderzalen.

3. Draagwijdte

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op elke dienstverlening zoals beschreven onder artikel 1 van deze algemene voorwaarden en maken integraal deel uit van iedere samenwerkingsovereenkomst tussen de dienstverlener en de opdrachtgever.

De opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze integraal te aanvaarden.

4. Inschrijven voor een opleiding

Inschrijven voor een open opleiding kan enkel via

1. Via de website www.itinera-talentcoaching.be

2. Door de inschrijvingsgegevens te mailen naar info@itinera-talentcoaching.be

3. Door de inschrijvingsgegevens per post over te maken aan Itinera, De Keyserlei 58/60 bus 19, 2018 Antwerpen

Itinera behoudt zich het recht voor, zonder enige vorm van annulatievergoeding, om bij onvoldoende inschrijvingen de opleiding te annuleren of te verplaatsen naar een latere datum. De deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

4. Annulatie van een inschrijving voor een opleiding

Annuleren dient schriftelijk te gebeuren. Dit kan door een brief te richten aan Itinera, De Keyserlei 58/60 bus 19, 2018 Antwerpen en/of door een e-mail te versturen met als titel ‘annulatie’ naar info@itinera-talentcoaching.be

De annulatiekost bedraagt minimaal € 75

Bij een annulatie op minder dan 30 dagen voor de start van de opleiding blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd.

Elke deelnemer kan zich gratis laten vervangen door een andere persoon, waarvan de gegevens worden bekendgemaakt aan Itinera.

De inschrijving verplaatsen naar een latere datum kan kosteloos indien dit meer dan 30 dagen voor de start van de opleiding gebeurt.

5. Betalingsmodaliteiten

Alle vermelde prijzen op deze website, op een afzonderlijke offerte of op enig ander document met verwijzing naar de prijzen, zijn steeds exclusief BTW.
Alle facturen van Itinera bv zijn betaalbaar bij ontvangst, netto zonder disconto.
De Itinera – betaalgegevens zijn:
IBAN – BE67 4098 5771 7187
BIC – KREDBEBB

Een factuur n.a.v. een inschrijving voor een open opleiding (met data en locaties op de website) dient in elk geval betaald te zijn vóór de start van de training.
Bij gebrek aan betaling zal het aangerekend bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, vermeerderd worden met een interest van 12% per jaar. Bovendien zal van rechtswege, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% op de verschuldigde sommen met een minimum van 100 Euro en met een maximum van 2.500 Euro.
Elke factuur opgemaakt door Itinera bv is door de opdrachtgever definitief aanvaard indien zij niet binnen de acht (8) dagen na ontvangst betwist wordt per aangetekend schrijven waarin de redenen van de betwisting uiteengezet worden.
Bovendien behoudt Itinera bv zich het recht voor om elke overeenkomst te beëindigen ingeval van laattijdige betaling of bij inbreuk op de algemene voorwaarden of de samenwerkingsmodaliteiten.
De toegang tot een opleiding kan worden geweigerd indien aan de vermelde voorwaarden niet werd voldaan.

6. Betwistingen

In geval van geschil en/of wanbetaling zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

7. Varia
Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de opdrachtgever volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.