Voor kandidaten > outplacement > wettelijk kader

Wettelijk kader - Outplacement

Ben je ontslagen en ben je benieuwd naar het wettelijk kader rond outplacement en wat er van toepassing is voor jou als werknemer? Klik op het stelsel dat voor jou van toepassing is en krijg de nodige info.  

Ontslag – opzeg > 30 weken | Algemene regeling

Deze outplacementformule is van toepassing zowel op de privé- als op de publieke sector. 

Je werkgever is wettelijk verplicht om een outplacement aan te bieden als je ontslagen bent met een opzegtermijn van minstens 30 weken of met een opzegvergoeding die hiermee overeenstemt. Daarbij zijn 2 mogelijkheden:

1) Ontslag met opzegvergoeding

De waarde van de outplacementbegeleiding (60u) komt overeen met 1/12 van jouw bruto jaarloon. Bij een opzegvergoeding van minstens 30 weken heeft je werkgever het recht om 4 weken loon in te houden en hiermee het outplacement te financieren. Het traject bestaat uit 3 fases als volgt:

 1. 20u gedurende max. 2 maanden
 2. 20u gedurende max. 4 maanden
 3. 20u gedurende max. 6 maanden

Je werkgever doet verplicht een schriftelijk outplacement-aanbod binnen 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst. Je hebt dan één maand tijd om schriftelijk kenbaar te maken of je instemt met het aanbod.

2) Ontslag met opzegtermijn

De outplacementbegeleiding bedraagt 60 uur. De tijd die besteed wordt aan deze begeleiding wordt aangerekend op jouw sollicitatieverlof. Je werkgever doet een schriftelijk aanbod binnen de 4 weken na de ontslagmededeling. Je hebt dan 4 weken tijd om schriftelijk kenbaar te maken of je instemt met het aanbod.

Ontslag – opzeg < 30 weken, leeftijd > 45 jaar | Outplacement conform de Specifieke Regeling (CAO 82 bis)

Werd je tewerkgesteld in de privésector? Je werkgever is wettelijk verplicht om outplacement aan te bieden, indien je: 

 • minstens 1 jaar ononderbroken anciënniteit hebt
 • 45 jaar bent of ouder
 • niet ontslagen werd omwille van dringende reden

Voldoe je aan deze voorwaarden? Je werkgever doet verplicht een schriftelijk outplacement-aanbod na het ontslag en dit ten laatste binnen 15 dagen na het einde van je arbeidsovereenkomst. Je hebt dan één maand tijd om schriftelijk kenbaar te maken of je instemt met het aanbod.

Je werkgever hoeft geen outplacement aan te bieden:

 • als je minder dan halftijds werkt, tenzij je hier zelf uitdrukkelijk om vraagt
 • als je niet beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt na de periode die gedekt is door je opzeggingsvergoeding
 • bij dringende redenen
 • bij verbreking van de arbeidsovereenkomst met onderling akkoord
 • als je op het einde van de opzegperiode 62 jaar bent of terugblikt op een beroepsverleden van 42 jaar, tenzij je zelf uitdrukkelijk naar vraagt het outplacement

Outplacement na ontslag o.w.v. medische overmacht

Vanaf 29 april 2019 bestaat er een derde outplacementstelsel waarbij je werkgever die zich beroept op medische overmacht om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, verplicht een outplacementaanbod moet doen. Deze outplacementbegeleiding duurt minstens 30 uur in de loop van een periode van 3 maanden vanaf de datum van aanvaarding van het aanbod.

Je werkgever doet je een schriftelijk outplacement-aanbod binnen de 15 dagen na de vaststelling van het einde van je arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht. Je hebt dan één maand tijd om schriftelijk kenbaar te maken of je instemt met het aanbod.

Vrijwillig outplacement aanbod

Wanneer jouw ontslag geen aanleiding geeft tot een wettelijk aanbod, kan je werkgever toch beslissen om een vrijwillig aanbod doen om je te ondersteunen in de voorbereiding, de oriëntatie en de nieuwe zoektocht. Itinera werkt dan een voorstel op maat uit wat betreft inhoud en totaal aantal begeleidingsuren.